Stadgar

Gröna dalens odlarförening

- kolonilotter i Bålsta

Stadgar


Stadgarna för Gröna dalens odlarförening fastställdes vid årsmötet den 9 juni 1986. Punkt 4 ändrades vid årsmötet den 24 mars 2013.


1. NAMN OCH ÄNDAMÅL

Föreningens namn är Gröna Dalens Odlarförening.

Det är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för fritidsodling inom Håbo kommun.

I detta syfte vill föreningen:

a. Arrendera mark av Håbo kommun, fritidsförvaltning,

Ett avtal är undertecknat gällande ett odlingsområde i Gröna Dalen, som är beläget i Bålsta tätort.

b. Befrämja husbehovsodlingen genom att upplåta odlingslotter till intresserade personer, som därvid blir medlemmar.

c. Stärka samhörighetskänslan mellan medlemmarna och därmed också mellan medlemsfamiljerna till gagn för odlingsglädjen.

d. Upprätthålla goda relationer mellan föreningen och kommun, eftersom gemensamma ansträngningar kan skapa förutsättningar för det bästa möjliga odlingsområdet till glädje för alla kommunen invånare.


2. MEDLEMSKAP

Till medlemmar i förening kan antagas myndig person, mantalskriven i Håbo kommun. Enligt följande turordning:

a. Bosatta i tätorten Bålsta

b. Övriga inom kommunen

c. Ansökan om medlemskap kan göras till den ansvarige för ”kölistan”. Information finns på anslagstavlan vid odlingsområdet.

Endast en person per hushåll äger rätt till medlemskap.

Inom varje hushåll kan medlemskapet i föreningen skiftas mellan de familjemedlemmar, som i övrigt uppfyller kraven för medlemskap.


Medlemskapet upphör

a. Då medlem begär utträde.

b. När medlemsavgiften ej erlagt enligt punkt 3

c. Om medlem ej vill rätta sig efter de bestämmelser som finns angivna i avtal, stadgar och ordningsregler.


3. MEDLEMSAVGIFT:

a. Medlemsavgift för nästkommande år fastställs på årsmöte.

b. Medlemsavgifterna används i huvudsak till arrendekostnader och fastställda förbättringar av odlingsområdet.

c. Medlem är skyldig att senast 28 februari varje år erlägga fastställd medlemsavgift.

d. Om extra medlemsavgift anges befogad avgörs detta på årsmötet eller extra föreningsmöte.


4. STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse besående av fem (5) till sju (7) ordinarie ledamöter.

Vid det första årsmötet görs valet av styrelse enligt mötesprotokollet.

På kommande årsmöten väljs styrelsemedlemmarna på två år:

a. Ordförande samt en ledamot det ena året.

b. Kassör samt två ledamöter det andra året.


Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, sekreterare etc. samt fastställer övriga ansvarsområden.


Styrelsen sammanstäder på kallelse av ordförande.


Styrelsen är beslutsmässig, sedan kallelse utgått till samliga ledamöter, då minst tre är närvarande och alla tre är ense om beslut.


Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande.


Styrelsen svarar gemensamt för föreningens tillgångar och förvaltning.


Styrelsen skall godkänna gjorda inköp, samt föra protokoll över de ärenden som behandlas vid styrelsens sammanträden.


Kassören, som är skyldigt att föra bok över inkomster och utgifter, skall under hand kunna informera de övriga styrelsen om det aktuella ekonomiska läget.


Ordförande och kassör är var för sig föreningens firmatecknare.


Styrelsen skall varje år avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, som avser tiden from 1 januari tom 31 december.


5. REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning väljs två revisorer. Den ena, som tillika är sammanskallande, väljs för en tid av två år och den andra för en tid av ett år.


Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar för det gångna räkenskapsåret skall senast 15 februari överlämnas till revisorerna för granskning.


Revisorerna skall senast den 1 mars avge skriftlig revisionsberättelse över sin granskning, för de antingen tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.


6. FÖRENINGSMÖTEN

Medlems rätt att delta i handhavande av föreningens angelägenheter utövas vid föreningsmöte. Där äger varje medlem en röst.

Medlem äger icke del i föreningens tillgångar och är ej heller personligen ansvarig för någon av dess skulder.

Årsmöte hålls en gång om året före utgången av mars månad.

Till extra föreningsmöte kallas när styrelse finner lämplig eller när minst hälften av medlemmarna skriftligen påfordrar detta.

Kallelse till föreningsmöte sker såväl personligen via brev som genom meddelande på anslagstavlan. Dagordning bifogas kallelsen, som skall vara medlem tillhanda senast en vecka före mötesdagen. Önskar medlem att ett ärende skall behandlas på föreningsmöte, måste detta anmälas skriftligen till styrelsen senast 15 februari.


Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Mötets öppnande.

Val av

a Ordförande för mötet

b Sekreterare för mötet

c Två protokolljusterare, tillika rösträknare för möte

Fråga om kallelsen till mötet har skett i laga tid

Dagordningens godkännande

Det gångna verksamhetsåret

a Styrelsen verksamhetsberättelse

b Kassarapport och balansräkning

c Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Behandling av inlämnade motioner

Budgetförslag och arbetsprogram

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Val av styrelse m.fl inför det påbörjande verksamhetsåret.

a Ordförande

b Kassör

c Övriga styrelseledamöter

d Revision

e Valberedning (2st)

Behandling av övriga ärenden, som är upptagna på dagordningen


7. STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om ändring eller komplettering av dessa stadgar, samt beslut om föreningens upplösande, skall fattas på två på varandra följande, föreningsmöten, varav det senare skall vara årsmöte. För att ett beslut skall vinna laga kraft fodras vid årsmötet minst två tredjedelars majoritet av de närvarnade röstberättigade.

Vid upplösning av föreningen skall eventuellt förefintliga tillgångar användas på ett sätt som beslutas vid årsmötet enligt ovan.